Ажлын байр

Эрхэм зорилго

Ажилтнуудынхаа авяьас чадварыг шавхан дайчилж, дээд хэмжээнд хүрч ажиллахад нь туслаж, хүн бүрийн давуу талыг хөгжүүлэн, ажиллах таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлснээр байгууллагын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлнэ.

Зорилт

  • Байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардагдах хүний нөөцийг бүрдүүлэх, сургаж хөгжүүлэх, идэвхжүүлэх

  • Хамт олны таатай уур амьсгалыг бүрдүүлж, байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх

  • Чанар, дадал, гүйцэтгэлийг байнга сайжруулах

  • Ажиллагчдын ажлын гүйцэтгэлийг шударгаар үнэлж цалин хөлс, урамшууллын тогтолцоог боловсронгуй болгох

  • Хүний нөөцийн менежментийн бодлоготой холбогдсон хөтөлбөр, төслийг боловсруулах, бодлогын удирдамжаар ханган хэрэгжүүлэх

Веб хуудасны бүтэц | Хэвлэхээр харах | © 2008 - 2019 НавиУолд Монгол